algemene voorwaarden

Het complex “Jeugdland” gelegen aan de Valentijnkade 131 te Amsterdam is een natuurspeeltuin waarbinnen kan worden gespeeld, hutten worden gebouwd en andere creatieve activiteiten plaatsvinden en een kinderboerderij aanwezig is. Jeugdland en de daarop aanwezige objecten worden beheerd door de gemeente Amsterdam (Stadsdeel Oost). De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het onderhoud van en het houden van toezicht op Jeugdland.

Maakland is een onderdeel van Stichting Nowhere, gevestigd aan de Madurastraat 90 (1094 GS) Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 34229964 (hierna: “Maakland”). Maakland is door de Gemeente Amsterdam belast met de exploitatie van Jeugdland. Onder die taak valt het organiseren van activiteiten op Jeugdland en het verzorgen van verhuur en catering. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Maakland en op elke andere situatie waarin Maakland als exploitant van Jeugdland betrokken is, ongeacht de hoedanigheid van de wederpartij en hoe deze is aangeduid.

 

artikel 1 – reservering, betaling, annulering

1.1 Reserveringen zijn pas definitief nadat Maakland dit per e-mail bevestigt. Na ontvangst van een reservering controleert Maakland of aan alle daarin aangegeven wensen kan worden voldaan en laat dit zo spoedig mogelijk weten.

1.2 Betaling geschiedt bij reservering en in elk geval vóór aanvang van de (totale) gereserveerde periode, behoudens nadere afspraken met Maakland.

1.3 Facturen van Maakland dienen binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan, of zoveel eerder als door Maakland aangegeven. Bij verzuim zijn niet-particuliere partijen aan Jeugdland over openstaande facturen een rente verschuldigd van één procent per maand.

1.4 Reserveringen voor kinderfeestjes, familiefeesten en kleinschalige verhuur kunnen tot 14 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd.  Bij annuleren of wijzigen van de reservering tussen 7 en 14 dagen voor aanvang betaalt u 50% van de factuur.  Bij annuleren of wijzigen van de reservering tot 7 dagen voor aanvang zijn de kosten volledig voor u. 

Bij offertes op maat gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in het contract.

 

artikel 2 – gebruik

2.1 Door Maakland verhuurde ruimten zijn in beginsel uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor spel/maak activiteiten, deelname aan door Maakland georganiseerde activiteiten en vergaderingen. Voor het overige mag het gehuurde uitsluitend worden gebruikt conform de doeleinden die bij reservering zijn aangegeven en door Maakland per e-mail zijn bevestigd.

2.2 Het Jeugdland complex is vrijwel altijd open voor meerdere groepen en individuele bezoekers tegelijkertijd. Los van het exclusieve gebruik van een gehuurde ruimte, mag de toegang tot en het gebruik van Jeugdland door andere bezoekers niet worden gehinderd.

2.3 Onderverhuur of ingebruikgave van het gehuurde aan derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Maakland. In geval van onderverhuur of ingebruikgave dient de huurder altijd de onderhavige Algemene Voorwaarden en overige afspraken met Maakland aan de betrokken derde bindend op te leggen.

2.4 Maakland is bevoegd om de huurder een andere ruimte toe te wijzen dan vermeld in de reserveringsbevestiging, mits dit niet afdoet aan de bruikbaarheid voor de huurder.

2.5 Auto’s, fietsen en andere voertuigen dienen te worden geparkeerd in de daarvoor aangewezen vakken. De eigen parkeerruimte van Jeugdland is alleen beschikbaar voor huurders of deelnemers aan activiteiten indien dat door Maakland is bevestigd.

2.6 Commerciële activiteiten door of vanwege de huurder zijn niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Maakland.

2.7 Het meenemen en nuttigen van eigen etenswaren en drinken is toegestaan. Gebruik van en toegang tot de bar, keuken en bijbehorende faciliteiten en apparatuur is voorbehouden aan het personeel van Maakland.

2.8 De wederpartij van Maakland is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en/of Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en/of Videma en/of een andere derde geëxploiteerde muziek- en auteursrechten. De wederpartij vrijwaart Maakland geheel van enige aanspraak van de in dit artikel genoemde organisaties of individuele artiesten met betrekking tot verschuldigde vergoedingen voor de door de wederpartij binnen Jeugdland gebruikte muziek of andere werken waarop intellectuele eigendom van derden rust.

 

artikel 3 – oplevering, uitloop

3.1 Aan het einde van de gereserveerde (deel)periode dient de huurder het gehuurde schoon en vrij van gebreken aan Maakland op te leveren. De frequentie waarmee Maakland ruimten verhuurt, laat doorgaans niet toe dat een beschrijving in de zin van artikel 7:224 lid 2 BW wordt opgemaakt. Om die reden wordt het gehuurde in afwijking van artikel 7:224 lid 2 BW geacht bij aanvang schoon en zonder schade of andere gebreken ter beschikking van de huurder te zijn gesteld. Indien de huurder bij aanvang van het gebruik een omstandigheid signaleert die als gebrek kan worden aangemerkt, dient de huurder dit onverwijld aan Maakland mee te delen.

3.2 Het is de huurder met name niet toegestaan om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, gaten te boren, verankeringen of plakmiddelen te gebruiken die sporen nalaten. Ook ander gebruik dat extra schoonmaakkosten met zich brengt is niet toegestaan.

3.3 Indien het gehuurde niet tijdig en conform deze Algemene Voorwaarden en overige afspraken aan Maakland wordt opgeleverd, is de huurder aan Maakland gedurende de vertraging een vergoeding verschuldigd die pro rato gelijk is aan het huurbedrag. Daarnaast blijft Maakland bevoegd om vergoeding van schoonmaak- en herstelkosten of andere schade te vorderen.

 

artikel 4 – uitsluiting aansprakelijkheid

4.1 Het Jeugdland complex en de daarop aanwezige objecten vallen onder het beheer en toezicht van de gemeente Amsterdam. Maakland is uitsluitend belast met de exploitatie van Jeugdland. Ook is Jeugdland een plek waar kinderen vrij kunnen spelen en gebruik kunnen maken van (diep) water, zand bouwmaterialen, gereedschappen en vuur. Veel speelobjecten bewegen en/of ontberen valbrekende maatregelen. Het Jeugdland complex kent aanzienlijk meer gevaren dan de gemiddelde speeltuin of activiteitencentrum, omdat deze inherent zijn aan de activiteiten op Jeugdland en omdat het nemen van risico’s bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Tegelijkertijd is Jeugdland voor veel mensen toegankelijk en is het aantal medewerkers van de betrokken organisaties beperkt, zodat geen uitgebreid of doorlopend toezicht kan worden uitgeoefend. Dit geldt ook in het kader van activiteiten die door of namens Maakland worden georganiseerd. Gelet hierop is alle bezoek aan Jeugdland en deelname aan activiteiten van Maakland op eigen risico en is Maakland niet aansprakelijk voor letsel of enige andere vorm van schade. Een en ander geldt met uitzondering van opzet of grove nalatigheid.

4.2 Behoudens grove nalatigheid is Maakland niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit niet tijdige beschikbaarheid van het gehuurde en/of het bijkomende arrangement dan wel het niet doorgaan van een evenement, zoals het mislopen van omzet of andere economische schade van de huurder. De huurder vrijwaart Maakland in dit verband voor aanspraken van derden.

4.3 Maakland is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van geld of bezittingen. Aanwezigheid van geld of waardevolle spullen is op eigen risico.

 

artikel 5 – gedragsregels

5.1 Een schoon Jeugdland draagt bij aan maximaal speelplezier. Gooi afval daarom niet op de grond maar in de vuilnisbakken. Sanitaire behoeften worden gedaan op de toiletten en niet op het terrein of in het water.

5.2 Gebruik van muziekinstallaties of versterkte instrumenten mag alleen met toestemming van de medewerkers van Maakland en/of Jeugdland.

5.3 Aanwezigheid van honden is toegestaan, mits deze te allen tijde zijn aangelijnd.

5.4 Consumptie en aanwezigheid van drugs zijn op Jeugdland niet toegestaan. Aanwezigheid en consumptie van alcohol zijn evenmin toegestaan, behoudens in de gevallen waarin dit door Maakland vooraf en schriftelijk  is toegestaan. Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plekken.

5.5 Het op Jeugdland aanwezige water – ook uit de pompen op het terrein – is speelwater en niet geschikt voor consumptie.

5.6 Kinderen onder de 8 jaar en kinderen zonder een zwemdiploma dienen altijd onder direct toezicht te staan van een volwassene. Kinderen van 8 tot en met 14 jaar dienen bij bezoek aan Jeugdland altijd doorlopend onder begeleiding te staan van een volwassene.

5.7 Overlast, hinderlijk gedrag, vernieling, pesterij en discriminatie in welke vorm dan ook zijn verboden. Jeugdland is er voor iedereen en moet voor iedereen leuk blijven.

5.8 Op de plekken waar wordt gewerkt met materialen, gereedschappen of vuur, dienen bezoekers lange broeken en dichte schoenen te dragen. Dit om letsel te voorkomen.

5.9 Vuur mag alleen worden gemaakt op de daartoe aangewezen plekken en onder toezicht van een medewerker van Jeugdland dan wel Maakland.

5.10 Het is bezoekers verboden om gevaarlijke stoffen op Jeugdland aanwezig te hebben.

5.11 Calamiteiten dienen direct te worden gemeld aan een medewerker van Jeugdland dan wel aan een medewerker van Maakland. Indien een bezoeker een ambulance of andere hulpdienst belt, dient ook dit direct aan de medewerkers van Jeugdland te worden gemeld om onnodige kosten en miscommunicatie te voorkomen.

5.12 Bezoekers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van nooduitgangen, vluchtplannen en overige aanwijzingen in verband met calamiteiten.

5.13 Aanwijzingen van medewerkers van Jeugdland dan wel Maakland in verband met de veiligheid of de naleving van regels en afspraken dienen altijd te worden opgevolgd. Ongeacht het exclusieve gebruik van gehuurde ruimte, hebben medewerkers van Maakland en Jeugdland altijd toegang tot alle onderdelen van Jeugdland om op de veiligheid en naleving van regels en afspraken toe te zien.

In geval van ontruiming, dient een ieder het Jeugdlandcomplex zo snel mogelijk en op veilige wijze te verlaten en plaats te maken voor hulpdiensten.

 

artikel 6 – ontzegging toegang Jeugdland, strafbare feiten

Indien een bezoeker zich – ondanks daartoe te zijn gemaand – niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, de huurovereenkomst of eventuele overige afspraken, is Maakland bevoegd om personen van het Jeugdland complex te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen. Van strafbare feiten wordt in beginsel altijd aangifte gedaan bij de politie.

 

artikel 7 – geschillen

Op de rechtsverhouding tussen Maakland en bezoekers is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.